dijous, 25 de setembre de 2008

ESPAIS TERAPÈUTICS

El projecte d’intervenció en nens/es amb necessitats educatives especials, comprèn les següents àrees:

A) Àrea de detecció i diagnòstic psicopedagògic:

1. Realització del diagnòstic psicopedagògic individualitzat, avaluant les diferents àrees del desenvolupament (intel·lectual, motriu i emocional).

2. Després d’aproximadament un curs escolar d’aplicació de la intervenció individualitzada s’efectuaria una valoració dels casos i de l’aprofitament de la reeducació aplicada. Això podria comportar, directament la realització d’alguna prova, a manera de post-test, a fi de valorar de forma més objectiva, els resultats.

B) Àrea d’intervenció:

Una vegada realitzat el diagnòstic i l’informe oportú es determina segons les necessitats del nen que àrees s’han de treballar, a fi d’establir els espais terapèutics als quals concorrerà. Efectuada la incorporació als distints tallers, que l’equip terapèutic hagués determinat, es passa llavors a un treball de seguiment individualitzat de cada cas, que coordina a tots els professionals que des de dintre del centre i fora d’ell, intervenen d’alguna forma en la seva evolució.

Dintre del Pla d’intervenció, l’oferta de tallers i activitats que es proposa és la següent:

1.- Psicomotricitat Vivenciada. La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.

2.- Logopèdia. Té com objectiu rehabilitar el llenguatge, la veu, la parla i la comunicació, quan existeixen pertorbacions o alteracions, o quan es presenten dificultats en el desenvolupament de la interacció comunicativa. A diferència d’altres enfocaments, combinen l’atenció individual que necessita cada nen, amb les dinàmiques de grup. Es treballen tots els components lingüístics (morfologia, sintaxi, semàntica, ús del llenguatge…), així com el parla, la veu i la comunicació, i quan és necessari es fan teràpies específiques (respiratòria, miofuncional…) Entre altres dinàmiques, s’utilitzen jocs de normes, on la necessitat de respectar unes regles ajuda al nen a establir o millorar la relació amb ell mateix i amb els altres integrants del grup.

3.- Psicomotricitat i Llenguatge. Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.

4.- Aula alternativa i moviment. Aquesta aula, organitzada per racons i projectes, pretén ajudar als nens i adolescents amb dificultats escolars a trobar la motivació per aprendre, per observar, per experimentar; a recuperar l’interès per entendre com funcional el món, a ser conscients de les seves capacitats i dificultats, i adquirir o reforçar els aprenentatges que necessiten per a una bona integració en el món i la societat actual. Es parteix dels temes o activitats que els agraden, per a treballar a fons tot allò que necessiten. En aquest espai s’integren diferents aspectes i activitats, com el gest gràfic, la motricitat final, els aprenentatges instrumentals (llegir, escriure, contar) o l’escriptura creativa.

5.- Enriquiment Cognitiu. En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament).

Els principis fonamentals són:
- L’estructuració del coneixement és modificable.
- La intel·ligència és dinàmica i es construeix.
- La mediació és fonamental per a aprendre.

Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. La metodologia utilitzada és l’aprenentatge intervingut, que consisteix d’una banda, en la intervenció del professor per a acostar els continguts a l’alumne, i per un altre, en l’observació sistemàtica de les seves estratègies i processos.

Totes les activitats promouran processos que impliquin operacions mentals d’ordre inferior i superior, de diferent i progressiva complexitat i abstracció. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.

Total de visualitzacions de pàgina: